Покана за участие в обучение

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Санданскиг” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обучения, организирани във връзка предстоящите приеми по мерките от СВОМР и прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ в изпълнение на Споразумение № РД 50-148/21.10.2016г. за изпълнение на стратегия на ВОМР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Обученията се организират за потенциални бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР и са разделени за публичните и частните мерки поотделно.

ГРАФИК И ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

  • 12-13 декември 2017 г. (вторник и сряда) от 09:30 ч. в Конферентаната зала на хотел „Мелник“, гр. Мелник, общ. Сандански. Тема на обучението: „Подготовка на проекти по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР“.
  • 19-20 декември 2017г. (вторник и сряда) от 09:30 ч. в Конферентаната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, общ. Сандански. Тема на обучението: „Подготовка на проекти и бизнеспланове по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР“.

Обученията ще бъдат двудневни – от 09:30ч. до 17:30ч. Всеки участник ще получи информационно-рекламни и обучителни материали. Ще бъдат подсигурени обяди и кафе-паузи.

Програмата на обученията включва:

  • Подготовка на проекти – попълване на заявление за подпомгане, обоснованост на разходите, избор на изпълнители, изготвяне на таблица с допустимите инвестиции, попълване на декларации;
  • Изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи;
  • Подготовка на бизнес планове;
  • Често допускани грешки при подготовката на проекти.

Лектор на обученият ще бъде г-н Стилиян Рупов – гл. експерт координатор в Териториален областен офис Благоевград към НССЗ.

При проявен интерес за участие в обученията може да се регистрирате като попълните Форма за регистрация за участие в обучение, която да изпратите на следния e-mail: mig_sandanski@abv.bg или на място в офиса на сдружението, находящ се адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 20, ет. 1.

Крайният срок за регистрация за участие в обучение:

  • на тема „Подготовка на проекти по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР“ е 11.12.2017г.
  • на тема „Подготовка на проекти и бизнеспланове по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР“ е 18.12.2017г.

    Заявка за регистрация в обучение