Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, ще проведе обучение за местни лидери от територията на МИГ Сандански, на 23.06.2020 г. от 09:00 часа Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, град Сандански, община Сандански на тема: „Промени в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му“.

На обучението ще бъде представена подробна информация относно:

  • Промени, свързани с въвеждане на нови функционалности /модули/ на ЦАИС ЕОП, Промени за поръчки в областите отбрана и сигурност;
  • Промени, свързани с приемане на непротиворечиви разпоредби,  Промени, свързани с покана до определени лица и вътрешно (in-house) възлагане;
  • Промени в глава трета “а“, която урежда общите въпроси относно работата с платформата и в правилата за изпращане и публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и на профила на купувача на определени документи /глава четвърта/;
  • Изменения и допълнения при подаването на заявления за участие и оферти /глава пета, раздел V/ и при действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите /раздел VIII/;
  • Промени при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица;
  • Промени в условията и редът за провеждане на конкурс за проект;
  • Често допускани грешки при възлагане на поръчки.

 Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие.