Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, ще проведе двудневно обучение  „Изпълнение и управление на проекти по СВОМР“  за местни лидери на територията на МИГ Сандански, в периода от 12-13.12.2019 г.  от 09:30 часа в „Манолева къща“, гр. Мелник, община Сандански на тема: „Изготвяне на документи за искане за авансово, междинно и окончателно плащане“.

На обучението ще бъде представена Обща информация и задължения на бенефициентите, финансово изпълнение на проектите и плащане в това число искане за авансово, междинно и окончателно плащане, както и общите изисквания и попълване на документи към исканията, обезпечаване на искане за авансово плащане – банкова гаранция и запис на заповед,  необходими  документи към искане за междинно и окончателно плащане.

 Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития.