Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, ще проведе обучение за местни лидери от територията на МИГ Сандански, в периода от 05.12-06.12.2018 г.  от 09:00 ч. в  „Манолева къща“, гр. Мелник,  ул. „Мелник“  № 48 на тема:  „Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР“. На обучението ще бъде представена подробна информация относно общи условия за осъществяване на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР – задължения на Бенефициента; процедури за избор на изпълнители – по ЗОП и ПМС 160; финансово изпълнение на проектите и плащане – искане за авансово плащане, обезпечаване; финансово изпълнение на проектите и плащане – искане за междинно и окончателно плащане, документи и информираност и публичност.

            Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото двудневно обучение.