Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на Административен Договор РД50-104/29.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., екипа на  СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе три информационни срещи на територията на МИГ Сандански за информираност на местната общност за разработване на стратегия за ВОМР.

График за провеждане на информационните срещи на тема :

Дата:

06.06.2023г. (вторник)

Място на провеждане:

  • Сградата на Кметството, с. Петрово от 09:00 часа;
  • НЧ „Емануил Васкидович-1886“, гр. Мелник от 13:30 часа.

Дата:

07.06.2023г. (вторник)

Място на провеждане:

  • Сградата на Кметството, с. Плоски от 09:00 часа;
  • НЧ „Николай Й. Вапцаров-2005“, с. Струма от 13:30 часа.

Дата:

08.06.2023г. (вторник)

Място на провеждане:

  • НЧ „Просвета-55“, с. Джигурово от 09:00 часа;
  • Конферентна зала находяща се на бул. „Свобода“ 20 ,ет.1 ,гр. Сандански от 13:30 часа.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите информационни събития.