Покана за участие в информационни срещи и обучения

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., допълнително споразумение № РД 50-148/26.07.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ ще проведе информационни срещи и обучения за местни лидери на територията на МИГ Сандански, както следва:

График за провеждане на обученията на местни лидери :

  • На 10 Юли 2020 г. от 09:30 ч. в „Манолева къща“ гр. Мелник, ул. „Мелник“ № 48, ще се проведе еднодневно обучение на местни лидери на тема: „Електронно кандидатстване в ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.
  • На 20 Юли 2020 г. от 09:30 ч. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, ще се проведе еднодневно обучение на местни лидери на тема: „Отчитане на видове СМР по реда на ЗУТ, изпълнени по договори, финансирани чрез СВОМР на МИГ Сандански“

 График за провеждане на информационните срещи на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“:

  • На 13 Юли 2020  г.

Място на провеждане:

  • Сградата на Народно Читалище „ Никола Й. Вапцаров – 2005“, с. Струма от 09:30 часа; 
  • Конферентна зала на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, находяща се на адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет.1, от 13:30 часа.
  •  На 14 Юли 2020 г.

Място на провеждане:

  • Магазина на площада, с. Поленица от 09:30 часа;
  • Заведението на Стадиона, с. Дамяница, от 13:30 часа.

 Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития.