ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи за местни лидери на територията на МИГ Сандански.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите събития.

График за провеждане на информационните срещи:

  • На 14.11.2017 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, град Сандански
  • На 15.11.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дамяница, община Сандански;
  • На 16.11.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Емануил Васкидович -1886“, град Мелник;