Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи за популяризиране Стратегията  за Водено от общностите местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите събития.

Дейност Дата на провеждане Начален час Населено място от територията на МИГ Място на провеждане на информационната дейност
1. Информационна среща за популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Сандански 28.11.2016 г. 10:30 ч. Гр.Мелник НЧ „Емануил Васкидович – 1886“
29.11.2016 г. 10:30 ч. община Сандански             с. Катунци НЧ „Просвета -1935“
30.11.2016 г. 10:30 ч. община Сандански             с. Дамяница Заведението на стадиона
01.12.2016 г. 10:30 ч. Гр. Сандански Малка зала в хотел „ Медите Ризорт Спа “ с.Поленица, община
Сандански