Покана за участие в информационни срещи и обществени обсъждания

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи за консултиране с местната общност  и обществени обсъждания на разработваната Стратегия  за  ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите информационни събития.

Графикът за провеждане м.април 2016 г.