Покана за участие в информационна конференция

В изпълнение на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., в изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, ще проведе информационна конференция за представяне на резултатите  на проект:  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности“  на 10.08.2019 г.  от 10:00 часа в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, град Сандански, община Сандански.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие.