Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20, ет.1, гр. Сандански, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.28 от Устава на сдружението, и във връзка с Решение № 275/ 08.01.2020 г. на УС, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.01.2020 г. /петък/, от 17:10 ч., в Конферентната зала, бул. „Свобода“ № 20, ет.1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Промяна на представляващ Община Сандански член на УС и представляващ Народно Читалище „Отец Паисий – 1919“ член на УС;
  5. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението;
  6. Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г.
  7. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г.
  8. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“;
  9. Одобрение на проекта на бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. 

 

Управителен съвет на

СНЦ „Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански“