Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20, ет.1, гр. Сандански, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.28 от Устава на сдружението, и във връзка с Решение №222/ 22.01.2018 г. на УС, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30.01.2018 г. /вторник/, от 17:10 ч., в Конферентната зала, бул. „Свобода“ № 20, ет.1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Одобрение на годишен доклад за изпълнение на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2017 г. и годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР за 2017 г.;
  5. Одобрение на Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2017 г.
  6. Одобрение на проекта за бюджет за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”;

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 Управителен съвет на
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“