Покана за общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.11.2016 г. / вторник /, от 17:10 ч., в Конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с. Поленица, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброител/и;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Одобрение на общият размер на средствата по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на  Стратегията за местно развитие”  от ПРСР 2014-2020 г. за периода на прилагане на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, които ще бъдат заявени за одобрение съгласно чл. 11, ал. 1, от наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХ и споразумение на изпълнение на СВОМР № РД50-148/21.10.2016г.
  5. Взима решение Управителният съвет ежегодно да одобрява годишното разпределение на планираните дейности и разходи по подмярка 19.4„ Текущи разходи и популяризиране на  Стратегията за местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.
  6. Взимане на решение за членство на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”  в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация  „Българска национална лидер мрежа” и избор на представител на  МИГ Сандански в общото събрание в асоциацията.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Управителен съвет
СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански”