Покана за Обществено обсъждане на изменение на Стратегията за ВОМР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДОЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ-МИГ САНДАНСКИ“

            МИГ Сандански кани всички заинтересовани страни и потенциални кандидати от територията да вземат участие в Обществено обсъждане на проект за изменение в Стратегията за ВОМР. Обсъждането ще се проведе на 19.05.2021г. от 15:00 часа в Конферентна зала на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 20, ет. 1. На официалната интеренет страница на сдружението https://mig-sandanski.eu/ е публикуван проект за изменение в Стратегията за ВОМР.

            Искането за промяна се извършва на основание чл. 10 от Споразумение № РД50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 на МЗХГ от 14.12.2015г. Правителството на Република България одобри единдасето изменение на ПРСР за периода 2014-2020г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода ВОМР. Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на ЕЗФРСР и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието през 2021г. и 2022г., и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021г. и 2022г., и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г.

            С изменението се предоставя възможност всяка одобрена МИГ да увеличи бюджета на изпълняваната Стратегия за ВОМР с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР и с до 144 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Допълнителните средства трябва да бъдат разпределени балансирано между мерките в Стратегията, като не противоречат на приоритетите и целите на изпълняваната Стратегия. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Споразумение за ВОМР в рамките на изменението е до юни 2025г.

С Решение № 324 /11.05.2021г. по Протокол № 180/11.05.2021г. от проведено заседание на Управителен съвет (УС) на МИГ Сандански се предлага да бъде използвана тази възможност за допълнително финансиране на проекти и насрочва дата за провеждане на оществено обсъждане на проекта за изменение на СВОМР.

Управителен съвет на

СНЦ „Местна Инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

Обосновка за исканата промяна