На 31 август и 1 септември 2023г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе две еднодневни обучения за местни лидери и заинтерсовани страни на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка за прилагане на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г.“.

Обученията се проведоха в гр. Мелник и гр. Сандански, като в тях се включиха представители от различни населени места от територията на МИГ Сандански. В обученията взеха участие представители на различни заинтересовани страни – общински и кметски администрации, земеделски производители, народни читалища, детски и учебни заведения, микропредприятия, НПО, лекари, физически лица и др. По време на обучението бяха представени дейностите по Проект: «Подготвителни дейности за разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Сандански». Обърна се внимание на целите по Подхода ВОМР за периода 2023-2027г., също така и основните изисквания към Стратегиите за ВОМР. Допустими мерки по СПРЗСР 2023-2027г. и програми „Образование“, „Човешки ресурси“, „Околна среда“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и изискванията към мерките от СВОМР. Лекторът представи и изискванията към проектите – допустими и недопустими разходи, фиансови параметри, допустими какдидати.

Информационната кампания е насочена към широк кръг представители от местната общност, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 за равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряване на широка информираност за провеждането ѝ.