Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 11.10.2018 г от 09:00 часа в  Сградата на Народно Читалище „ Просвета – 1935“, с. Катунци и от 14:00 часа в Сградата на Народно Читалище „ Никола Й. Вапцаров – 2005“, с. Струма се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема:  „Инвестиции в земеделски стопанства“  подмярка 4.1 и тема:  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ подмярка 4.2.

В срещата взеха участие общо 21 представители: земеделски производители и земеделци.

Участниците на срещата бяха запознати с подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и  подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР – допустими кандидати, допустимите  дейности, допустимите за финансова помощ, бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест и  представяне на условията за кандидатстване и  изискванията към придружаващите документи.

IMG_6066  43627364_2350757301617660_3744173766473678848_n  43652082_2350757308284326_832250759432110080_n