Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 11.03.2019 г. от 09:00 часа в Сградата на магазин „Георги Ташов“, с. Плоски и от 14:00 часа в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ подмярка 6.4.

В срещата взеха участие общо 20 представители – физически лица, юридически лица и земеделски производител.

Участниците в срещата бяха запознати с подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР: допустими и недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови параметри – бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, критерии за оценка на проектните предложения и тяхната тежест, необходими документи за кандидатстване и начин на подаване на проектните предложения.

Проектните предложения по Процедура за подбор № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР могат да бъдат подадени единствено чрез ИСУН 2020 в срок до 20:00 часа на 16.04.2019 г.

53461925_394125621320101_3362985063787528192_n   IMG_6498   53788912_412073122695965_1340071264261242880_n