Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

   В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 14.07.2020 г. от 09:30 часа в Магазина на площада, с. Поленица и от 13:30 в Заведението на Стадиона, с. Дамяница, се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

   В срещата взеха участие общо 29 представители: кметове на кметство, служители на кметство, уязвима група – роми, земеделски производители, физически лица.

  Участниците в информационната среща бяха запознати с подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР. По време на срещата бяха обсъдени: допустимите кандидати,  допустими дейности, допустими за финансова помощ по процедурата разходи, период за прием и място за подаване на проекти предложения. Присъстващите заинтересованите страни на информационната среща бяха запознати, с бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, размера на безвъзмездната финансова помощ по мярката, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест.

   Проектните предложения по Процедура за подбор № BG06RDNP001-19.389 МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, могат да бъдат подадени единствено чрез ИСУН 2020 в срок до 16:30 часа на 16.09.2020г.

109498233_391094941850839_5639465447224205181_n   IMG_7681   IMG_7651   IMG_7658   IMG_7652