Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

подкрепа на неземеделски дейности“

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 14.03.2019 г. от 09:00 часа в сградата на Кметство – с. Склаве, от 12:00 в Ч „Отец Паисий“ – с. Левуново и от 15:00 часа в НЧ „Просвета“ – с. Катунци, се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ подмярка 6.4

В срещата взеха участие общо 26 представители: юридически лица, земеделски производители и физически лица.

Участниците в срещата бяха запознати с подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР: допустими и недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови параметри – бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, критерии за оценка на проектните предложения и тяхната тежест, необходими документи за кандидатстване и начин на подаване на проектните предложения.

Проектните предложения по Процедура за подбор № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР могат да бъдат подадени единствено чрез ИСУН 2020 в срок до 20:00 часа на 16.04.2019 г.

53600201_295076101169871_4973682767125544960_n   IMG_6655   IMG_6659   IMG_6660   снимка 1