Еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

 На 23.06.2020 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Промени в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му“ в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.

В обучението взеха участие общо 20 участници – експерти от Общинска администрация, общински съветници, експерти от дирекция „Бюро по труда“, представители на ЮЛ, граждански сектор.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който представи информация относно: „Промени в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му“

  На 23.06.2020 г. участниците бяха запознати с промените в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му, касаещи: въвеждане на нови функционалности /модули/ на ЦАИС ЕОП, както и промени за поръчките в областите отбрана и сигурност, бяха разгледани по време на обучението и настъпилите промени, свързани с приемане на непротиворечиви разпоредби, както и промени, свързани с покана до определени лица и вътрешно (in-house) възлагане. Лектора на еднодневното обучение представи пред присъстващите промените в глава трета “а“, която урежда общите въпроси относно работата с платформата и в правилата за изпращане и публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и на профила на купувача на определени документи /глава четвърта/. Обучението продължи съгласно програмата, а именно с информация относно измененията и допълненията при подаването на заявления за участие и оферти /глава пета, раздел V/ и при действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите /раздел VIII/, внимание се обърна  на промените при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, както и на промените в условията и редът за провеждане на конкурс за проект. По време на срещата заинтересованите страни бяха запознати с често допускани грешки при възлагане на поръчки.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

IMG_7566    IMG_7562    105492383_287182375810052_6137963982525689696_n            IMG_7578