Еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

На 10.07.2020 г. в „Манолева къща“, гр. Мелник, се проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка на проектни предложения към СВОМР – Електронно кандидатстване в ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.

В обучението взеха участие общо 21 участници – представители на ЮЛ, физически лица, общински съветници, собственик на гора, експерти от Общинска администрация,  кмет на Община Сандански, зам. кмет на Община Сандански, кмет на кметство.

СНЦ  „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който представи информация относно: „Подготовка на проектни предложения към СВОМР – Електронно кандидатстване в ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

  На 10.07.2020 г. участниците бяха запознати с информация относно подготовката на проектни предложения към СВОМР – Електронно кандидатстване в ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, свързана с: допустими кандидати, дейности, разходи, допустим размер на финансовата помощ. Присъстващите бяха запознати с работата, начина на кандидатстване и подаване на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Бяха разгледани и обсъдени съдържанието на основната информация за проектното предложение и необходимите документи за кандидатстване. Лектора представи пред присъстващите електронно подаване на проектно предложение в ИСУН като обясни, че по всяко време преди да бъде приключено проектното предложение има възможност да се провери формуляра за грешки от менюто „Провери формуляра за грешка“, както и да бъде направена редакция на формуляра, като обърна внимание, че след всяка редакция се избира изрично командата за запис от менюто „Запис на формуляра в системата“, като информира заинтересованите страни, за да бъде подадено проектното предложение е необходим електронен подпис. Обучението продължи съгласно програмата, а именно с информация относно изготвяне и изпращане на отговор на писмо от Оценителната комисия, както и преглед на наличната комуникация по подадените проектни предложения.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

108994722_923125784766372_2642386193681562759_n    109058640_204665894206470_8182686780570768855_1n    109215695_273999553828035_2167179921443690899_n            109306034_575002443212455_709700592533477642_n