Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР

      В периода от 12-13.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се проведе двудневно обучение за местни лидери в град Мелник на тема: „Подготовка на проекти по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.2 и 8.5 от СВОМР“

В обучението взеха участие общо 20 представители на публичния и нестопанския сектор, в това число служители на общинска администрация, кметове/ кметски наместници на населени места, читалища и НПО от територията на МИГ Сандански.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на заявление за подпомагане, обоснованост на разходите, избор на изпълнители, изготвяне на таблица за допустимите инвестиции, попълване на декларации, анализ „разходи-ползи“; изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи; често допускани грешки по подмерки 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“.

След приключване на обучението на участниците бяха връчени Сертификати за преминато обучение.