Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 12-13.12.2019 г. в „Манолева къща“, гр. Мелник, се проведе двудневно обучение  „Изпълнение и управление на проекти по СВОМР“  за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Изготвяне на документи за искане за авансово, междинно и окончателно плащане“ в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.

В обучението взеха участие общо 20 участници – експерти от Общинска администрация, представители на местна власт,  представители на ЮЛ,  земеделски производители.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който представи информация относно: „Изготвяне на документи за искане за авансово, междинно и окончателно плащане“.

На 12.12.2019 г. участниците бяха запознати с Обща информация и задължения на бенефициентите, след което обучението продължи с разяснения относно финансово изпълнение на проектите и плащане, в това число общи изисквания и документи към искане за авансово плащане. Заинтересованите страни присъстващи на обучението бяха  информирани с начина на  попълване на документи към искане за авансово плащане. Внимание се обърна на обезпечаване на искане за авансово плащане включваща банкова гаранция и запис на заповед.

На 13.12.2019 г. Лектора на обучението представи информация към финансово изпълнение на проектите, включваща пояснения  относно искане за междинно и окончателно плащане. Двудневното обучение продължи с практически модул – като на присъстващите беше представена информация за необходимите документи, изисквания и начин на попълване на искане за междинно и окончателно плащане. След което лектора и присъстващите заинтересовани страни заедно дискутираха темите засегнати в програмата на двудневното обучение.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

79385171_2336533629970567_891606588987539456_n   79235853_2182938521805832_9142044786700582912_n   79144844_707512946440144_5702152208854810624_n