Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 27-28.06.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от СВОМР на МИГ Сандански“ в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.

В обучението взеха участие общо 20 участници – експерти в Общинска администрация, физически лица, кметове и кметски наместник.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор,

който представи подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР съгласно предварително подготвената програма.

На 27.06.2019 г. участниците бяха запознати с подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от СВОМР на МИГ Сандански“: цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, избор на изпълнители. По време на обучението бяха обсъдени изискванията към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярката, подробно внимание се обърна на начина на попълване на приложенията за информация към Условия за кандидатстване.

На 28.06.2019 г. обучението започна с примерно попълване на формуляр за кандидатстване в ИСУН, също така бяха обсъдени основните стъпки за подаване на проектно предложение в ИСУН, както и реда за оценяване на проектните предложения, в това число   административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

IMG_7359  IMG_7345