Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 17-18.06.2019 г., в Конферентна зала „Алфа“ на Хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Изпълнение и управление на проекти към СВОМР на МИГ Сандански в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“

В обучението взеха участие общо 21 участници – експерти в Общинска администрация – Сандански, юридически лица и земеделски производител.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор,

който представи гореописаната тема съгласно предварително подготвената програма.

По време на първия ден от обучението – 17.06.2019 г., участниците бяха запознати с Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) – създаване профил в ИСУН, Договор за БФП в системата, анекс, промяна на договора и специфичните ограничения. Двудневното обучение продължи с представяне на процедури за избор на изпълнител, подадени оферти и план за разходване на средствата.

През следващия ден – 18.06.2019 г., на обучението се представи отчитане на проектите в ИСУН: подготовка на технически и финансов отчет, подготовка на искане за плащане, изпращане, преглед и корекция на подаден отчет. Г-н Стратиев направи разяснения относно комуникацията с Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, обратната връзка и на ръководството за работа със системата. След представяне на презентацията лекторът отговори на поставените въпроси от страна на участниците.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

IMG_7295  IMG_7299