Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 19 – 20 март 2019 г., в „Манолева къща“, гр. Мелник, от 09:00 часа, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на тема: „Подготовка на проекти“ по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР.

В обучението взеха участие общо 20 участници – юридически лица, физически лица и земеделски производители.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който подробно представи подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, както и изискванията за подаване на проектните предложения: цели, допустими и недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови параметри – бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, критерии за оценка на проектите и тяхната тежест. Обърна се внимание на изисквания към документите за кандидатстване, необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярката, приложенията за попълване и приложения за информация към Условия за кандидатстване. На обучението се наблегна и на начина на попълване на приложенията, начина на подаване на проектното предложение чрез ИСУН, както и трудностите, които срещат бенефициентите при кандидатстване. В двудневното обучение бе включена и практическа част – попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружаващите документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Kрайният срок за кандидатстване с проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР е 20:00 часа на 16.04.2019 г.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

54524629_815855068807343_9052465207858692096_n   IMG_6735   IMG_6757