Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода от 05-06.12.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, се проведе двудневно обучение за местни лидери от 09:00 ч. в „Манолева къща“, ул. „Мелник“ № 48, гр. Мелник, община Сандански.

В обучението взеха участие общо 20 – Служители в общинска администрация, служители в музей, земеделски производители, кметове на населени места, представители на  ЮЛ, местни жители – ФЛ. Лектор на обучението бе г-жа Янислава Вангелова.

На 05.12.2018 г. участниците бяха запознати с общите условия за осъществяване на дейностите по проекти към стратегия за ВОМР, обсъдиха се и задълженията на бенефициента, на присъстващите заинтересовани страни беше разяснено начина на провеждане на процедури за избор на изпълнители – по ЗОП и ПМС 160. Обучението продължи с информация относно финансовото изпълнение на одобрени проекти и плащане: искане за авансово плащане, кога е допустимо, кога може да бъде заявено и представяне на обезпечение под формата на: банкова гаранция или запис на заповед в полза на ДФЗ – РА, със срока на валидност, равен на срока за изпълнение на одобрения проект, удължен с 6 месеца в размер на 100% от размера на авансовото плащане.

На 06.12.2018 г. обучението започна с информация относно финансовото изпълнение на проекти, в това число плащания по одобрен проект отнасящи се до искане за междинно и окончателно плащане, присъстващите бяха запознати с начина на подаване на искане за плащане, при какви условия може да се извърши, както и придружаващите документи определени в Условията за изпълнение на одобрените проекти подадени по СВОМР. Обучението продължи с пояснения относно изискванията за информираност и публичност посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г

След приключване на обучението на участниците бяха връчени Сертификати за преминато обучение.

47680324_192350175049286_6479153767416594432_n  IMG_6221  IMG_6232