Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 08-09.08.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка  и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП и ПМС 160“ в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.

В обучението взеха участие общо 21 участници – експерти в Общинска администрация, представители на ЮЛ;  представители на НЧ; земеделски производители; кметски наместник.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който представи информация относно: „Подготовка  и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП и ПМС 160“

На 08.08.2019 г. участниците бяха запознати с Общи правила за провеждане на процедури по реда на ПМС 160: Публична покана – обявяване, съдържание, срокове, разяснения и др., критерий за подбор и критерий за възлагане, техническа спецификация – съдържание и изготвяне, основания за отстраняване от участие в процедурата. Обучението продължи с информация относно изискванията към оферта в това число минимално съдържание и подаване на офертата. Подробно внимание се обърна на оценката и разглеждане на офертите – определяне състав на оценителите, права и задължения на оценителите и резервните оценители и  сключване на договор с изпълнител – задължителни документи, минимално съдържание на договора, изменение на договра.

На 09.08.2019 г. обучението започна с информация относно Общи правила за провеждане на процедури по реда на ЗОП: видове процедури, централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” – основни функционалности, комисия за провеждане на процедура, също така бяха обсъдени често допускани грешки при разглеждане, оценка и класиране на оферти.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

IMG_7384   IMG_7417   IMG_7436