В периода 6 – 8 юни, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе поредица от информационни срещи, насочени към популяризиране на процеса по подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Информационните срещи се проведоха в шест населени места от територията на МИГ Сандански – гр. Сандански, гр. Мелник, с. Петрово, с. Плоски, с. Струма и с. Джигурово, като в тях се включиха участници и от други населени места от територията. В срещите взеха участие представители на различни заинтересовани страни – общински и кметски администрации, земеделски производители, народни читалища, клубове на пенсионера, детски и учебни заведения, микропредприятия, роми, физически лица. На участниците бе представен проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Сандански“, неговите цели и планирани дейности. Беше поставен акцент върху различните финансиращи програми.

Информационната кампания е насочена към широк кръг представители от местната общност, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 за равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряване на широка информираност за провеждането ѝ.