Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Печат

Финансовата помощ е предназначена за: физически и юридически лица собственици на неземеделска земя на територията на МИГ и техните сдружения; Община Сандански са собствена неземеделска земя; държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори на територията на МИГ.

Общ разполагаем бюджет: 79 679,32 лв. (седемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 32 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

Документи