Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Печат

Финансовата помощ е предназначена за: микропредприятия, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите, които не са регистрирани като земеделски производители.

Общ разполагаем бюджет: 112 682,05 лв. (сто и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 5 стотинки)

Минимален размер на проект: 10 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

Документи

Други