Покана за общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.03.2016 г. /петък/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ и секретар-протоколист;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Вземане на решение за сключване на договор за наем между Община Сандански и Сдружение с нестопанска цел „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
  5. Вземане на решение за сключване на договор за кредит с Общинска Банка АД, за изпълнението на дейности по Договор № РД 50-161/07.12.2015 г. за БФП по подмарка 19.1 « Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година  и за осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за ВОМР.;
  6. Други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Кирил Котев
Председател на УС
„Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански”