Решения на комисията за избор на проектите и Решения на Колективния управителен орган за одобрение на проектите

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ

Ред за оценка на проектните предложения

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е заявила, че ще спазва минималните изисквания към реда за оценка на