Решения на комисията за избор на проектите и Решения на Колективния управителен орган за одобрение на проектите

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.147

Ред за оценка на проектните предложения

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е заявила, че ще спазва минималните изисквания към реда за оценка на