Ред за оценка на проектните предложения

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е заявила, че ще спазва минималните изисквания към реда за оценка на