20170113_151658

Покана за свикване на Общо събрание на 23.01.2017 г.

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” №

default-post-image

Покана за общо събрание на 19.12.2016 г.

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” №

logoprogramarazvitieselskiraioni

Публикуване на индикативен график за 2017 г.

Местна инициативна група МИГ Сандански публикува на сайта си Индикативен график за 2017 г. Пълния текст на документа може да

default-post-image

Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

Подписан договор

Подписано споразумение

На 21.10.2016 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Кирил Котев подписа Споразумение

default-post-image

Покана за общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20,

default-post-image

Изпълнение по договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г.

На 30.05.2016 Г. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ входира заявление за одобрение на Стратегия за ВОМР по подмярка

default-post-image

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка за проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията

default-post-image

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20,

Покана за участие в информационни срещи и обществени обсъждания

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1

1 2 3 4