Публично обсъждане на насоки подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на

IMG-3b8d732a58d8c2cf583a00a072512c64-V

Двудневно обучение за екипа и членове на Колективния върховен орган на МИГ

      В периода от 29-30.05.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Публично обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от

Публично обсъждане на насоки подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез

page1-1

САНДАНСКИ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ!

Филмът представя красотата, автентичността и бита на община Сандански – пазещ историята на нашето славно минало. Изработен е по проект

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Протокол №84 от 09.01.2018 г.

1 2 3 4 5