Публично обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от

Публично обсъждане на насоки подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез

page1-1

САНДАНСКИ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ!

Филмът представя красотата, автентичността и бита на община Сандански – пазещ историята на нашето славно минало. Изработен е по проект

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Протокол №84 от 09.01.2018 г.

26177730_1777727595592970_780252876_o

Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански

В изпълнение на Договор №5/ 27.10.2017 г. с „Делта И“ ООД бяха изработени следните материали: Предпечатна подготовка и отпечатване на

24879343_1907343302612688_827788238_o

Доставка на офис оборудване

В изпълнение на Договор №4/ 26.10.2017 г. с „АЙТИБИ“ ЕООД бяха доставени и монтирани 2 бр. компютри и 2 бр.

25529834_1739906652727767_302259505_n

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР

В периода от 19-20.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите

25436311_1955236561169738_654525330_n

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР

      В периода от 12-13.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от

1 2 3 4