Покана за свикване на Общо събрание

       Уважаеми дами и господа,        Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул.

П О К А Н А

за участие в „Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за

В периода 4 – 7 септември, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе поредица от срещи/семинари, свързани с консултиране на местната общност за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Срещите се проведоха в шест населени места от територията на МИГ Сандански – гр. Сандански, с. Склаве, с. Катунци, с.

1 2 3 10