Договор № РД50-104 от 29.03.2023 по подмярка 19.1

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ изпълнява проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за Водено от общностите