Сключен договор № 11/11.03.2019 г.

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти