Информационна конференция

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г.,  проект:  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти

Работно посещение в Република Италия

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти

Предварително проучване

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителен проект за транснационално

Сключен договор № 11/11.03.2019 г.

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти