С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ уведомява членовете на Колективния върховен орган (Общото събрание), че за нормалното функциониране на Сдружението, както и за изпълнението в срок на поставените задачи и цели, и съгласно задължението им в изпълнение на чл. 17, ал. 4 от Устава на Сдружението, в срок от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е необходимо да бъде заплатен дължимия членски внос за 2021 г. (за неплатилите и за предходни години).

Дължимата сума може да бъде заплатена в офиса на Сдружението, на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“, № 20, ет. 1, както и по банков път, по сметката на сдружението в „Общинска Банка“ АД.

Банкова сметка: BG63SOMB91301060458901

BIC: SOMBBGSF

Банка: Общинска Банка АД

 

С уважение,

СНЦ „Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански“