Стратегия

Стратегия за ВОМР за територията на МИГ Сандански, разработена по Договор No РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Стратегия за ВОМР с одобрени промени към 05.10.2021г.

Стратегия за ВОМР с одобрени промени към 26.02.2021 г.

Стратегия за ВОМР с одобрени промени към 04.09.2020г.

Стратегия за ВОМР с промени към 02.07.2019г.

Стратегия за ВОМР с одобрени промени към 26.07.2018 г.и 13.09.2018 г.

Стратегия за ВОМР за територията на МИГ Сандански