Списък на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ има сключен договор

Име на ФЛ или ЮЛ № на договора /срок Основание Предмет
1 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД По клиентски номер СН0019/29.09.2012 г.   Куриерски услуги
2 „ Мобилтел” ЕАД № 503284485 14.12.2015 г. – 14.12.2017 г.   Абонатна услуга на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
3 Община Сандански №111-03 01.04.2016 г. – 31.12.2023 г.   наем офис на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
4 „ АЙТИБИ” ЕООД №1/ 01.11.2016  г.

01.11.2016 г. – 31.12.2017 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Поддържане на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
5 Ирина Борисова Илиева

 

№ 1

15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.

чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор на длъжност: Изпълнителен директор
6 Елена Димитрова Туджарова № 2

15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.

чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР
7 Автономка Атанасова Ангелова № 3

15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.

чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР
8 Мирослава Александрова Петрова № 4

15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.

чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор на длъжност: Технически асистент
9 Емилия Александрова Бакалова № 5

15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.

чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор на длъжност: Счетоводител
10 „Одит Експерт – Стоянова“ ООД № 2/ 01.12.2016 г.

01.12.2016 г. – 31.12.2017 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
11 „Бомивес 64“ ЕООД № 3/ 06.12.2016 г.

 

06.12.2016 г. – 29.12.2016 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер
12 „ АЙТИБИ” ЕООД № 4/ 26.10.2017 г.

26.10.2017 г. – 17.11.2017 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Доставка на офис оборудване
13 „Делта И“ ООД № 5/ 27.10.2017 г.

27.10.2017 г. – 29.12.2017 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране на дейността на МИГ Сандански
14 „Обединени Български Консултанти“ ООд № 6/ 13.11.2017 г.

13.11.2017 г. – 29.12.2017 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански
15 Стилиян Любомиров Рупов №1/ 08.12.2017 г.

12.12.2017 г. – 13.12.2017 г.

Граждански договор Изготвяне и презентиране на тема: „Подготовка на проекти по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР“
16 Стилиян Любомиров Рупов №2/ 11.12.2017 г.

19.12.2017 г. – 20.12.2017 г.

Граждански договор Изготвяне и презентиране на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР“
17 Янислава Стоянова Вангелова №3/ 11.12.2017 г.

11.12.2017 г. – 29.12.2017 г.

Граждански договор „Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“
18 „ АЙТИБИ” ЕООД №7/ 05.01.2018  г.

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
19 Георги Радостинов Стратиев № 4 / 2018г. от 28.05.2018 г.

29.05.2018 г. – 30.05.2018 г.

Граждански договор Изготвяне и презентиране на тема: „Оценка на проекти подадени по СВОМР“
20 Янислава Стоянова Вангелова № 5 / 2018 г. от 03.10.2018 г.

04.10.2018 г. – 05.10.2018 г.

Граждански договор Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Подготовка на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР“
21 Стилиян Любомиров Рупов № 6 / 2018 г. от 26.10.2018 г.

29.10.2018 г. – 30.10.2018 г.

Граждански договор Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмярка 4.1 и 4.2 от СВОМР“
22 „ИСТИКОН“ ЕООД № 8 / 19.11.2018 г.

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански
23 „Партнер БГ“ ЕООД № 9 / 29.11.2018 г.

29.11.2018 г. – 28.12.2018 г.

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП „Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури  и изработване на рекламни материали за популяризиране на дейността на МИГ Сандански“
24 Гергана Живкова Дудова № 7 / 23.11.2018 г.

Пет работни дни, в периода от 23.11.2018 г. – 03.01.2019 г.

Граждански договор Секретар на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС
25 Димитър Красимиров Андонов № 8 / 23.11.2018 г.

Пет работни дни, в периода от 23.11.2018 г. – 03.01.2019 г.

Граждански договор Председател на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС
26 Ани Василева Симеонова № 9 / 23.11.2018 г.

23.11.2018 г. – 21.12.2018 г.

Граждански договор Оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС. Етап: АСД
27 Стефан Иванов Савов № 10 / 23.11.2018 г.

23.11.2018 г. – 21.12.2018 г.

Граждански договор Външен експерт – оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС. Етап: АСД
28 Красимир Евгениев Динчев № 11 / 23.11.2018 г.

23.11.2018 г. – 21.12.2018 г.

Граждански договор Външен експерт – оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС. Етап: АСД
29 Янислава Стоянова Вангелова № 12/ 04.12.2018 г.

05.12.2018 г. – 06.12.2018 г.

Граждански договор Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР“
30 Янислава Стоянова Вангелова № 13/10.12.2018 г.

10.12.2018 г. – 27.12.2018 г.

Граждански договор „Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“
31 Ани Василева Симеонова № 14 / 21.12.2018 г.

21.12.2018 г. – 03.01.2019 г.

Граждански договор Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО
32 Красимир Евгениев Динчев № 15 / 21.12.2018 г.

21.12.2018 г. – 03.01.2019 г.

Граждански договор Външен експерт -оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по  подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС.  Етап: ТФО
33 Стефан Иванов Савов № 16 / 21.12.2018 г.

21.12.2018 г. – 03.01.2019 г.

Граждански договор Външен експерт -оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС.  Етап: ТФО

34 „АЙТИБИ“ ЕООД № 10/04.01.2019  г.

04.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП „Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“