Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” сключи Договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.085, за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Наименование на проектното предложение: „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местни идентичности, продукти и забележителности“.
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към проучване и идентифициране, които да подпомогнат осъществяването на контакт с партньора, постигане на съгласие за партньорство и подписването на споразумение за партньорство при изпълнение на проект за съвместни дейности. В процеса на осъществяване на подготвителния проект ще бъдат осъществявани дейности по прогнозиране, планиране и координиране на изпълнението. Планирано е изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на консултации, свързани с разработването на проект за транснационално сътрудничество, съобразен с идеите и вижданията на потенциалните партньори – МИГ Сандански и GAL TRIGNO-CASTELLELCHE (МИГ ТРИНЬО КАСТЕЛЛЕЛЧЕ), Регион Молизе, Италия, за възможно най-ефективно и подходящо представяне на местна идентичност, вина, продукти, културни и природни забележителности.
Целта на настоящия проект за подготвителни дейности е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, който да създаде и развие съвместен продукт и/или събития за промотиране на местна идентичност, продукти и забележителности сред участващите партньори – МИГ от ЕС, на международно ниво.

Общата стойност на проекта е: 41 667,60 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и шестдесет стотинки/

Очакваните резултати от проекта за подготвителни дейности са:
– Постигане на споразумение за партньорство за бъдещ проект за транснационално сътрудничество;
– Подготовка и разработване на проект за съвместна дейност за транснационално сътрудничество;
– Развитие на територията и допринасяне за постигане на целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански и на ПРСР 2014-2020 г.