Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2

    На 04.11.2020 г. в гр. Благоевград се сключи тристранен договор между страните: Сдружение с нестопанка цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  с бенефициент Народно читалище „Отец Паисий – 1919“ – Сандански и от друга страна Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по проведена Процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР, във връзка със изпълнение на Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

  • Административен договор № BG06RDNP001-19.082-0001-C01/04.11.2020 г., наименование на проектното предложение: „Развитие и подкрепа на културата и културния живот в община Сандански чрез закупуване на оборудване за повишаване качеството на услугите и културните дейности на НЧ „Отец Паисий-1919“ – Сандански“ обща стойност на проекта: 52 356,98 лв., одобрена БФП: 52 356,98 лв., срок на изпълнение на проекта: 6 месеца.

    По проекта ще бъдат закупено следното оборудване:

  • Сървър – 1 бр.
  • Настолни компютри – 11 бр.
  • Монитори – 12 бр.
  • Преносим компютър – 1 бр.
  • Мултифункционални устройства – 4 бр.
  • Баркод скенери – 3 бр.
  • Мобилна озвучителна уредба – 1 бр.

     С реализацията на проекта ще бъдат създадени възможности за реализирането на повече и по-разнообразни културни събития, ще се подобри качеството им и все по-широк кръг от жители и гости на община Сандански ще имат достъп до тях. По този начин ще се подобри качеството на живот, което от своя страна ще допринесе за икономически растеж и разнообразяване на селските райони. В тази насока, проектното предложение съответства на Специфична цел 1 „Развитие на базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона“ на Приоритет 2 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Сандански“, които цели да подобри достъпа до култура и други основни услуги в населените места на територията на община Сандански.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“