Резюме

Резюме на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

  1. Територия на прилагане на СВОМР – Територията на Местната инициативна група съвпада напълно с територията на община Сандански. Площ – 998,42 кв. км. Население – 39 099 жители.
  2. Седалище, адрес и органи на МИГ – Седалището на МИГ Сандански е в гр. Сандански, адрес на управление: бул. „Свобода“ No 20, ет. 1. Върховен колективен орган на организацията е Общото събрание. Управителен орган на МИГ е Управителният съвет.
  3. Цели, приоритети, специфични цели и мерки на СВОМР …

Пълен текст на документа