Ред за оценка на проектните предложения

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е заявила, че ще спазва минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР, утвърдени от заместник министър-председател, публикувани на Единния информационен портал www.eufunds.bg/

Минимални_изисквания_по_чл._41_от_ПМС_161_одобрени