Работна среща за обмяна на опит на екипа на МИГ Сандански

На 18-19.07.2019 г. в град Гоце Делчев се проведе работна среща на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за обмяна на опит и добри практики съвместно с екипа на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. Проведената работна среща е в изпълнение на дейност одобрена със одобрени със Заповед № РД 09-310/25.03.2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение № РД 50-148/ 21.10.2016 г.  с цел споделяне изпълнението и прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. Местните инициативни групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки. По време на работната среща бяха обсъдени Процедури за подбор на проектни предложения – отворени, приключили и предстоящи, както и добри и лоши практики при провеждане на процедурите. Екипите на МИГ Сандански и МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово дискутираха избор на оценители, назначаване, процес на оценка,  възникнали казуси по време на оценителния процес, както и постъпили писма по процедури от ДФЗ. Двете местни инициативни групи споделиха опит и идеи във връзка с дейностите по информиране, провеждане на обучения, семинари, конференции, публикации и подготовката на печатни материали . Обсъдиха се добри практики за мотивация на общността за подготовка и изпълнение на проекти. Екипите на МИГ следват принципа на равните възможности и разпространяват информацията за работа на МИГ и възможностите за получаване на финансиране по всички членове на местната общност. Екипите предоставят консултации и помощ за всички потенциални бенефициенти във всички населени места от територията на съответния МИГ. Всяка от местните инициативни групи представи опита и подхода си за работа с уязвими и малцинствени групи. Експертите от двете МИГ обсъдиха и провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП и ПМС 160 и промените в ЗОП. По времена на срещата също така се обсъдиха и подготовка и изплащане на заявки за плащане. Разгледани бяха възможностите за бъдещи сътрудничества и участие в съвместни проекти.

IMG_6755   IMG_6735   IMG_6726