Работна среща за обмяна на опит на екипа на МИГ Сандански

На 17-18.08.2017 г. в град Поморие се проведе работна среща на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за обмяна на опит и добри практики съвместно с екипите на МИГ Поморие и МИГ Разлог. Проведената работна среща е в изпълнение на дейност по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г.  с цел споделяне изпълнението и прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, „Местна инициативна група Поморие“ и „Местна инициативна група Разлог”. Трите местни инициативни групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки. По-подробно се разгледаха мерките, включени в Стратегиите за ВОМР, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване. Дискутираха се предстоящите промени в Наредба 22 на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 и ПМС №161, засягащи процедурите за прием на проекти, начина на кандидатстване, оценката на проектните предложения и работа на КИП. Експертите на трите местни инициативни групи обсъдиха насоки и образци за кандидатстване на мерки от ПРСР по Стратегиите за ВОМР. По време на работната среща се разгледа начина на електронно кандидатстване, оценка и електронно управление в ИСУН, както и възможностите за бъдещи сътрудничества и участие в съвместни проекти.

IMG_4030 IMG_4022 IMG_4010 IMG_4004 IMG_3974                     IMG_3958