П О К А Н А

за участие в

„Обществено обсъждане на разработваната

Стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

за периода 2023 – 2027 година“

в изпълнение на  Административен договор № РД 50-104/29.03.2023г. в прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 28.09.2023 г. от 17:00 часа в Конфертната зала на хотел „Медите“, с. Поленица, община Сандански ще се проведе обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Сандански за новия програмен период 2023-2027г.

В периода м. юни – м. септември 2023г. бяха проведени информационни и работни срещи на територията на МИГ за предоставяне на информация и консултиране на разработваната Стратегията за ВОМР със заинтересованите страни.

Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР на територията на МИГ Сандански.

С настоящото отправяме покана до всички заинтересовани страни да вземат участие в общественето обсъждане на проект на Стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за програмен период 2023 – 2027 година.

Всички заинтересовани могат да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански на място в офиса на Сдружението на адрес гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20.

Предложения и коментари по проекта на Стратегията могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 25.09.2023 година на електронен адрес: mig_sandanski@abv.bg  или на посочения по-горе адрес на Сдружението.

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ на тел. +359 882011082 и +359 882011080.

Разчитаме на Вашето присъствие и активност!

Екип на МИГ Сандански