Публично обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на Община Сандански, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-148/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са допустими на основание чл. 10 от Споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т. 5 от Наредба № 22 на МЗХГ. С тях се цели да се осигури промяна по отношение на критериите за оценка на проектите предложения подавани към СВОМР. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ.

Обосновка за исканата промяна

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  31.01.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.