Публично обсъждане на насоки по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има следните специфични цели:

  1. Предпазване на горите от пожари;
  2. Предотвратяване излъчването на вредни емисии (въглероден двуокис) в атмосферата;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и опазване на горските масиви

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233,20 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 2 500 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 40 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.02.2020г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Условия за кандидатстване по подмярка 8.3

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 8.3

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 6б Справка МСП

Приложение 7а – Анализ разходи-ползи

Приложение 7б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 8 – Запитване за оферта

Приложение 9 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 10 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 11 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 12 – Формуляр за мониторинг

Приложение 14- Декларация НСИ

Приложение 18 – Декларация за свързаност

Приложение 1 – Административен договор ЗОП

Приложение 1 – Административен договор ЗУСЕСИФ

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Формуляр за мониторинг

Приложение 7 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 9 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 10 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 11 – Застрахователни_рискове

Приложение 6в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 15- Списък референтни разходи

Приложение 16 – 20190610_UGuide_MS_ISUN2020_eProject_v 7.0

Приложение 17а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 17б – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 17в – Протокол от посещение на място

Приложение 17г – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка